[EFH Slavkov 02] Slavkov u Brna/ Tschechische Republik architekt: Knesl Kynčl Architekti | Radek Brunecky Architektur Fotografie Zürich